PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »FRUCTALOVA AKTIVNA JESEN«

1. člen

Organizator nagradne igre »Fructalova aktivna jesen« je Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju organizator), ki v okviru nagradne igre zagotovi nagrade. Soorganizator nagradne igre je Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje (v nadaljevanju soorganizator).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki bodo v času trajanja nagradne igre opravili nakup Fructalovih proizvodov v trgovinah in franšizah Tuš v vrednosti nad 10 €.

Nagradna igra poteka od 01.09.2017 do vključno 20.10.2017 do 24.00 ure.

 

2. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:

-          5 x električno mestno kolo Apollo Slim 12 1S

-          30 x skiro Ferrari

-          100 x nogometna žoga Ferrari

Skupna vrednost nagrad: 5.997 € brez DDV.

Več informacij o nagradni igri je dostopnih na spletni strani www.fructal.si in www.tus.si

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali prenesti na tretjo osebo.

 

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri je možno na naslednji način:

z zbiranjem nakupov kakršnih koli Fructalovih izdelkov (ne velja za izdelke, ki vsebujejo alkohol) v vrednosti nad 10 €, označenih na prodajnem mestu in ob predložitvi Tuš klub kartice, se na kupčevi Tuš kartici zabeleži boniteta za sodelovanje v nagradni igri. Večkrat ko kupec doseže pogoj, več bonitet se mu naloži. Nakupi se seštevajo.

Če kupec ne želi sodelovati v nagradni igri, se lahko odjavi na telefonski številki 080 13 10.

 

4. člen

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar lahko prejme le eno nagrado, ne glede na vrsto nagrade.

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, jih sprejme in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri ne podeli nagrade.

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator in soorganizator ugotovita, da ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, da je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, da ni želel izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

 

5. člen

Nagrade bodo razdeljene do 10.11. s strani organizatorja nagradne igre. Zaključno žrebanje bo potekalo 30.10.2017 na sedežu soorganizatorja in bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim, ki  izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti izžrebanja. 

Izvedbo nagradne igre in nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov soorganizatorja (dva predstavnika marketinga in en predstavnik pravne službe). O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih.

 

6.člen

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletnih straneh www.fructal.si in www.tus.si, najkasneje do 03.11.2017. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih osebnih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) na spletnih straneh www.fructal.si in www.tus.si z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema nagrade. Hkrati se sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri strinja tudi, da v primeru, da je izžreban, soorganizator organizatorju nagradne igre posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail naslov in telefonsko številko) za namene podelitve nagrade.

 

7. člen

Vrednost nagrad (skiro Ferrari FXA 145 in električno kolo Apollo Slim 12 SW) predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 

 

8.člen

Organizator nagradne igre obvesti nagrajenca o nagradi po pošti ali po elektronskem naslovu.

Nagrajenec mora v roku 7 dni od prejetja obvestila o prejetju nagrade na elektronski naslov info@fructal.si pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade. Nagrajenci, ki prejmejo električno kolo in skiro morajo posredovati tudi davčno številko.

Nagrajenec lahko prevzame nagrado najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko organizator prejme pisno potrditev nagrajenca o prevzemu nagrade.

Če se nagrajenec ne odzove ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj navedenih podatkov oziroma zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade, organizator in soorganizator pa sta prosta vseh svojih obveznosti.

Nogometne žoge, katerih vrednost ne presega 42 €, bodo nagrajenci prejeli po pošti na njihov naslov.

 

9.člen

V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator in soorganizator brez predhodnega obvestila začasno prekineta in zaključita nagradno igro.

 

10. člen

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1), da organizator in soorganizator nagradne igre hranita podatke sodelujočega in jih obdelujeta ter uporabljata izključno za namene izvajanja te nagradne igre. Nagrajenci, ki sodelujejo preko Tuš kluba in se strinjajo s prejemom nagrade soglašajo  in privolijo, da lahko soorganizator posreduje njihove podatke organizatorju, ki jih lahko obdeluje za namene izvedbe te nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da se zbrani osebni podatki uporabljajo tudi za namen ciljnega komuniciranja na njegov e-poštni naslov. Prav tako se strinja, da se ga obvešča o akcijah, novostih in drugih ugodnostih ter uporablja njegove kontakte tudi za druge oblike neposrednega trženja. Pridobljene osebne podatke bosta organizator in soorganizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 in jih ne bosta posredovala tretjim osebam.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa njihovih osebnih podatkov. Prav tako lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Imetniki Tuš klub kartice pošljejo pisno zahtevo na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ostali sodelujoči pa na naslov Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina ali po elektronski pošti info@fructal.si. Najkasneje v 15 dneh po prejemu takšne zahteve se bodo podatki nehali uporabljati za te namene, v naslednjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo te zahteve, sodelujoči ne nosi nobenih stroškov.

 

11.člen

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bosta objavila na www.fructal.si in www.tus.si

 

12.člen

Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre Fructalova aktivna jesen je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil in pogojev nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot  celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 

13.člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre in v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v  Ajdovščini.

Ajdovščina, 31.08.2017

                                                                                                                   Fructal d.o.o.

                                                                                                                   Engrotuš d.o.o.